วิธีแทรก เครื่องหมายถูก กล่องสีเหลี่ยม ไว้ทำแบบสอบถาม อย่างรวดเร็ว ใน Microsoft Word

 

 วิธีแทรก เครื่องหมายถูก กล่องสีเหลี่ยม ไว้ทำแบบสอบถาม อย่างรวดเร็ว ใน Microsoft Word

1. ให้ไปเลือก Font ที่มีชื่อว่า Wingdings 2


2. เมื่อเลือก Font เสร็จ จะมี Shortcut ให้กดตามที่ต้องการดังนี้
Shift + P  จะเป็นเครื่องหมายถูก

Shift + O  จะเป็นเครื่องหมายกากบาท

Shift + R จะเป็นเครื่องหมายสี่เหลื่ยมแล้วมีเครื่องหมายถูกทับ

Shift + T จะเป็นเครื่องหมายสี่เหลื่ยมแล้วมีเครื่องหมายกากบาททับ

Shift + 8 จะเป็นเครื่องหมายกล่องสี่หลื่ยมป่าวๆ

ความคิดเห็น